Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Harlingen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Scouting Harlingen garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden producten en diensten

Wanneer Scouting Harlingen hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder websites van andere Scoutingorganisaties zoals groepen, regio’s en steunpunten, betekent dit niet dat Scouting Harlingen de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting Harlingen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Scouting Harlingen niet geverifieerd.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de websites van Scouting Harlingen wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de websites van Scouting Harlingen. Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Links

Zonder voorafgaand overleg met Scouting Harlingen is het niet toegestaan links naar sites van Scouting Harlingen aan te bieden met uitzondering van erkende organisatieonderdelen die een eigen site onderhouden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting Harlingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting Harlingen op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting Harlingenof aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting Harlingen.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Scouting Harlingen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van Scouting Harlingen merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden. Mits dit gebeurt in overleg.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn van Scouting Harlingen of Scouting Nederland en diverse illustratoren, fotografen of partners.